Vålerenga Ishockey

Vedtekter

Vedtekter

 

Vedtekter

 

 

Tilsluttet den 27. april 1989 til Vålerengens Idrettsforening,
stiftet 29. juli 1913
Loven vedtatt 27. april 1989 med endringer vedtatt 27. mai 2010
Loven godkjent av Idrettsstyret

 

§ 1 Formål

Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske og paralympiske komité (NIF).

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Klubben skal aktivt arbeide for å utvikle et idrettsmiljø, med klar front mot vold og rasisme.

Klubbens farger er blått, hvitt og rødt, merket er ovalt og av emalje med foreningens initialer.

 

§ 2 Organisasjon

Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske og paralympiske komitégjennom Oslo Idrettskrets og Norges Ishockeyforbund.

 

Klubben hører hjemme i Oslo kommune, og er medlem av idrettsrådet i kommunen.

Klubben organiseres av Vålerengens Idrettsforening og plikter å overholde overholde denne forenings lover og bestemmelser. Klubben må ikke foreta seg noe som er egnet til å skade Vålerengens Idrettsforenings navn og rykte.

 

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for klubben uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

 

§ 3 Medlemmer

Alle som forplikter seg til å overholde klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledd, samt Klubbens lover og bestemmelser.

Alle medlemmer blir automatisk medlemmer av Vålerengens Idrettsforening og plikter å overholde denne forenings lover og bestemmelser.

 

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i Norges Idrettsforbund er gjort opp.

 

Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

Ved innmelding oppgis fødselsdato og bopel og om søkeren tidligere har vært medlem av lag i Norges Idrettsforbund. Klubben plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret.

Utmelding fra klubben skal skje ved skriftlig melding til styret.

 

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingent og avgifter betales forskuddsvis innen mars måned. Størrelsen på klubbens kontingent og avgifter fastsettes av klubbens årsmøte. Medlemmer under 15 år betaler lavere kontingent. Pensjonister gis gratis medlemskap fra og med det året de fyller 68 år dersom man har vært medlem i minst 5 foregående år. Andre avgifter kan kreves for deltakelse i Klubbens aktivitetstilbud.

 

Klubbens styre kan nedsette eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsledighet, militærtjeneste eller andre særlige grunner. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet fortsatt skylder kontingent etter forfalt to års kontingent skal medlemskapet bringes til oppfør ved stryking fra klubbens side. En andel av kontingenten skal overføres til Vålerengens Idrettsforening.

 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett på Klubbens møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 3 måneder og ikke være skyldig kontingent. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

 

Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i Klubben, eller er knyttet til samarbeidsavtaler med økonomisk interesser i klubben, er valgbare til tillitsverv i Klubben, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i Klubben kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

 

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

For refusjon av utgifter og godtgjørelse til Klubbens tillitsvalgte gjelder:

Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Utgifter til honorarer og refusjon for faktiske utgifter og tapt arbeidsutgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

 

§ 7 Kjønnsfordeling

Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF av NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.

 

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

 

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

 

§ 8 Inhabilitet

(konfr. NIFs lov § 2-7)

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabile til å tilrettelegge grunnKlubben for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) når vedkommende selv er part i saken

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppadstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken

c) når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part

d) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken

 

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabile når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.

Inhabilitetsspørsmål avgjøres av det aktuelle organ (gjelder ikke på årsmøter).

 

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.

 

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd.

 

Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

 

§ 9 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser).

 

§ 10 Årsmøtet

Klubbens øverste myndighet er årsmøtet, som holdes hvert år i mai måned.

Årsmøtet innkalles av klubbens styre med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen og på klubbens internettside.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret 2 uker før årsmøtet. Årsberetning og spesifisert saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet som kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmene.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.

Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ve fullmakt. De vedtak som fattes på årsmøtet må være i overensstemmelse med overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag om lovendring, som ikke er oppført på sakslisten senest en uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av saklisten.

 

§ 11 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av klubben.

 

§ 12 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:1. Godkjenne de stemmeberettige.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent (er) samt 2 personer til å underskrive protokollen.

4. Behandle styrets årsberetning herunder evt. gruppeårsmeldinger.

5. Behandle styrets regnskap, som skal foreligge i skriftlig form og være revidert.

6. Behandle innkomne forslag.

7. Fastsette kontingent.

8. Vedta budsjett.

9. Behandle klubbens organisasjonsplan.

10. Velge:

a) Leder og nestleder. 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

b) Laglederrepresentant (innstilles på lagledermøtet før årsmøtet)

c) Revisor samt 1 vararepresentant

d) Kontrollkomite bestående av 2 medlemmer med 2 varamedlemmer. I tillegg utnevner Vålerengens Idrettsforening en observatør til komiteen

e) Utdanningskontakt

f) 2 medlemmer av redaksjonen til VIFs klubbavis

g) Representanter til ting og møter i overordnede organer.

h) Valgkomite bestående av leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem.

 

Valg av styre med varamedlemmer gjelder for toår av gangen, slik at det ene året velges leder, ett styremedlem og ett varamedlem, og det neste året velges nestleder, ett styremedlem og ett varamedlem. Laglederrepresentant velges hvert år.

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

 

Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.

 

Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.

 

§ 13 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er lovfestet, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

 

Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene betraktes som ikke avgitt.

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater i første omgang har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer anses de valgt som har oppnådd dette. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

 

§ 14 Ekstraordinært årsmøte i klubben

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter:

 

a) Vedtak på årsmøte i klubben.

b) Vedtak i styret.

c) Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens medlemmer.

d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller Oslo Idrettskrets.

 

Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet.

 

§ 15 Klubbens styre

Klubben ledes og forpliktes av styret, som er dets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

1. Administrere og iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

 

2. Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

 

3. Forestå klubbens daglige ledelse og representere klubben utad.

 

4. Etter evne søke å løse klubbens oppgaver ved treningsvirksomhet, eventuelle stevneopplegg/cuper og på annen måte ivareta klubbens og medlemmenes interesser.

 

5. Fremlegge regnskapene for revisor, for revisjon i henhold til idrettens revisjonsbestemmelser.

 

6. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse og for de årsmøtevalgte organer som loven inneholder.

 

7. Arrangere medlemsmøter etter behov.

 

Styret skal holde møter når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det, minst en gang i måneden. Styret er vedtaksført når et flertall av dets medlemmer er til stede. Vedtak treffes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. Styret fordeler sine arbeidsoppgaver på styremedlemmene. I lederens fravær fungerer nestleder som styrets leder.

 

§ 16 Grupper/avdelinger/komiteer

Klubben kan organiseres med avdelinger eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tilleggspersoner eller av valgte styre. Klubbens årsmøte bestemmer opprettelsen av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. For avdelinger / gruppers økonomi hefter hele klubben og avdelinger / grupper kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad, uten styrets godkjennelse.

 

§ 17 Forhold til Vålerengens Idrettsforening

Klubben er forpliktet til enhver tid å være tilsluttet Vålerengens Idrettsforening, og samtlige medlemmer av Klubben blir automatisk medlem av foreningen ved innmeldelse.

Klubben kan ikke ta opp andre idrettsgrener enn ishockey på programmet uten forutgående godkjenning fra Vålerenga Idrettsforening.

Klubbens leder sitter Vålerengens Idrettsforenings styre og nestleder er varamann.

 

Vålerengens Idrettsforening har følgende æresbevisninger:

Hedersnåla, Fortjenstmedaljen og Æresmedlemskap.

Disse æresbevisningene kan tildeles etter vedtatte regler og kriterier som er nedfelt i idrettsforeningens lover § 17. (her noe forkortet):

Klubbene står fritt i tildeling av Hedersnåla. Fortjenstmedaljen kan tildeles etter vedtak i VIFs hovedstyre basert på forslag fra foreningens/klubbenes styrer. Æresmedlemskap kan, etter vedtak i VIFs Årsmøte basert på enstemmig innstilling fra VIFs hovedstyre, bare tildeles medlemmer som allerede har mottatt Fortjenstmedaljen.

 

Klubben er forpliktet til å følge Vålerengens Idrettsforenings til enhver tid gjeldende lov og bestemmelser og skal senest en måned før sitt årsmøte oversende forslag til budsjett, for kommende år, til Vålerenga Idrettsforenings styre.

 

Klubben er forpliktet til å benytte Vålerengens Idrettsforenings farger og merke og til å innkreve kontingent til foreningen fra sine medlemmer.

 

Klubben kan ikke skifte navn uten etter forutgående godkjenning fra Vålerengens Idrettsforening.

 

Klubben kan ikke melde seg ut av Vålerengens Idrettsforening uten etter godkjenning fra foreningen og etter vedtak i Klubben som for oppløsning bestemt.

 

§ 18 Lovendring

Endring i denne lov kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av Vålerenga Idrettsforening og av Idrettsstyret og trer ikke i kraft før de er godkjent.

Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i strid med bestemmelsene i NIFs lov. § 19 kan ikke endres.

Lovendringer gjort av Idrettstinget trer, som har konsekvenser for klubben, trer i kraft umiddelbart.

 

§ 19 Oppløsning

Oppløsning av Klubben må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, holdes ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av Klubben.

Vedtak om sammenslutning og tilhørende nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 18.

 

I tilfelle oppløsning tilfaller Klubbens eiendeler Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av Idrettsstyret.

 

Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift